Algemene voorwaarden

Artikel 1. Definities 

In deze voorwaarden wordt verstaan onder: Abonnee: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Coark een Abonnement aangaat; Abonnement: de overeenkomst tot levering en/of ter beschikkingstelling van een of meer diensten; Abonnementsgeld: de op het Abonnement van toepassing zijnde vergoeding die Abonnee aan Coark verschuldigd is; Betaal Periode: de periode waarover het verschuldigde Abonnementsgeld door Abonnee per keer betaald dient te worden; Gebruiksvoorwaarden: de Algemene Gebruiksvoorwaarden van Coark, zoals beschikbaar op www.security.coark.nl/privacy-cookie-verklaring.

Artikel 2. Toepasselijkheid en wijziging 

 1. Deze Voorwaarden zijn van toepassing op alle Abonnementen aanbiedingen en Abonnementen, tenzij door Coark uitdrukkelijk andere voorwaarden van toepassing zijn verklaard. Daarnaast zijn op ieder gebruik van de Uitgaven de Gebruiksvoorwaarden van toepassing.

 2. Door het aangaan van het Abonnement verklaart Abonnee zich bekend en akkoord met deze Voorwaarden en de Gebruiksvoorwaarden.
   
 3. Van de inhoud van deze Voorwaarden kan slechts door middel van een schriftelijke overeenkomst tussen Coark en Abonnee worden afgeweken. In een dergelijk geval blijven de bepalingen van deze Voorwaarden waarvan niet expliciet is afgeweken onverkort van kracht.
   
 4. Coark kan deze Voorwaarden wijzigen. Wijzigingen worden aangekondigd. De gewijzigde Voorwaarden zijn vanaf de datum van inwerkingtreding van toepassing op alle bestaande en toekomstige Abonnementen. Wanneer een wijziging van de Voorwaarden tot gevolg heeft dat Coark een wezenlijk andere prestatie levert dan overeengekomen, heeft Abonnee het recht het Abonnement binnen 4 weken na het van kracht worden van de betreffende wijziging te ontbinden.

Artikel 3. Totstandkoming Abonnement 

 1. Alle aanbiedingen van Coark zijn vrijblijvend en onder voorbehoud van beschikbaarheid. 2. Een Abonnement komt tot stand op het moment dat Coark het Abonnement schriftelijk of elektronisch bevestigt of start met de uitvoering van het Abonnement. 3. Coark is gerechtigd, desnoods zonder opgave van redenen, een aanvraag van een Abonnement te weigeren, dan wel aanvullende voorwaarden aan het sluiten van het Abonnement te verbinden. 

Artikel 4. (Adres)gegevens en privacy

 1. Abonnee is verplicht bij het aangaan van het Abonnement correcte (adres)gegevens op te geven. Wijzigingen en/of onjuistheden in deze gegevens, waaronder bezorg- en factuurgegevens, dienen tijdig aan Coark te worden gemeld.

 2. Uitvoering van het Abonnement en alle op het Abonnement betrekking hebbende mededelingen en kennisgevingen vinden plaats aan het door Abonnee opgegeven adres en/of e-mailadres.
   
 3. In de privacyverklaring van Coark is vastgelegd hoe Coark met de gegevens van Abonnees omgaat en op welke wijze daarin inzage kan worden verkregen of bezwaar tegen kan worden gemaakt. De privacyverklaring is te vinden op www.security.coark.nl/privacy-cookie-verklaring.

Artikel 5. Ontbinding/herroeping 


Abonnee heeft het recht een Abonnement binnen een termijn van 14 dagen na aanvang van het Abonnement (bij Abonnementen op Digitale producten) te ontbinden door dit te melden bij
info@coark.nl.